Vad är grön energi?

Idag talas det ofta om grön energi som ett begrepp och som det val man ska göra som privatperson. Med all rätt. Genom att välja grön energi så kan man bidra i det lilla och vara med om att forma framtiden för kommande generationer. Vi har bara en värld, men vi lever som om vi hade 10 stycken sådana. Grön energi kan vara vägen till en mer hållbar planet.

Vad är då egentligen grön energi och hur definieras sådan? Hel enkelt är det inte att reda ut. Definitionen av grön energi och grön el är att den ska vara förnybar och härstamma från förnybara källor. Här kan man nämna vattenkraft, vindkraft och solkraft som exempel och där samtliga också härstammar från solenergi. Även biobränslen faller väl in under den beskrivningen. Kort sagt. Genom att välja grön energi så väljer man också en bättre framtid. Det svåra är att bena ut vad som egentligen är att anse som grön el?

Som konsument så har du valet på din sida gällande vilken elleverantör som ska förse din villa med elektricitet. Det är bra. Men, man ska här även vara medveten om att grön el idag är något som är väldigt eftersökt och som är det konsumenten i en högre grad är benägen att välja. Vilket gör att elleverantörer kan tänja på ordets betydelse och där termer som miljövänlig el och förnybar el kan synas. Detsamma gäller för el som är märkt med Bra Miljöval.

El märkt med Bra Miljöval

Den senare är den el som är hårdast granskad och den man ska välja om man verkligen vill göra skillnad. Utöver att elen ska vara förnybar så ställs nämligen också högre krav på att Bra Miljöval-märkningen endast ges till leverantörer som uppfyller hårda krav på att elen produceras med hänsyn till biologisk mångfald och lokala ekosystem.

Vad menas med det? Jo, tänk dig exempelvis ett vattenverk som genererar en massa grön energi och grön el. Ett givet val sett ur ett miljöperspektiv? Ja, men bara om hänsyn tas till till att man torrlägger vattendrag nedströms och därigenom också förhindrar fiskar från att vandra uppströms. Kan producenten åtgärda detta så kan man också erhålla Bra Miljöval-stämpeln.

Detsamma gäller för vindkraft. Vindkraft har blivit ett populärt val i Sverige och överallt – i synnerhet i norr – så byggs nya vindkraftparker. Dessa producerar el – men de skapar även negativa följder för både djur och natur. För att erhålla märkningen om Bra mIljöval så får man inte bygga i parker i Natura 2000-områden, i känsliga fågelområden eller i skyddade skogsområden.

Ett givet val? Ja, det kan man tycka. Tyvärr är det få elleverantörer som lever upp till detta och som kan erbjuda denna el. GodEl är en av ytterst få leverantörer som kan erbjuda konsumenten el som, på riktigt, är att anse som grön. Låt oss hoppas att fler tar rygg i den frågan.

Vad kan du göra själv?

Många vill ha grön energi och söker aktivt efter sätt att påverka världen i rätt riktning. Det är bra, men det går även att påverka på andra sätt. Det bästa sättet är att se över den egna elförbrukningen.

Genom att göra aktiva val, skapa sunda rutiner och investera i lösningar som drar mindre el och energi så kan man också bidra på ett tydligare sätt. Det är där man kan göra den största skillnaden. Hur mycket el använder du dagligen – och vad kan du göra för att minska på detta?